Οι Ηλεκτρολογικές Μελέτες αποτελούν το θεμέλιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με τις μελέτες καθορίζουμε τις προδιαγραφές υλοποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τις Ε.Η.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο του ΕΛΟΤ 60364.