Η ηλεκτρολογική μελέτη αποτελεί το θεμέλιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με τη μελέτη καθορίζουμε τις προδιαγραφές υλοποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τις Ε.Η.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο του ΕΛΟΤHD-384.