Η γείωση είναι ο κυριότερος παράγοντας για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Πραγματοποιούμε θεμελιακές γειώσεις σε νέο-ανεγειρόμενα κτίρια, ενώ αναλαμβάνουμε τόσο βελτιώσεις γειώσεων όσο και πραγματοποίηση νέων σε υφιστάμενα κτίρια.