Διαθέτουμε πιστοποιημένο και διακριβωμένο όργανο που πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες μετρήσεις για την πραγματοποίηση ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης για την έκδοση της σχετικής Υ.Δ.Ε.